Salgs- og leveringsbetingelser for vinduer og døre.

​Priserne
Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i danske kroner inkl. moms. Når ikke andet er nævnt, er tilbuddet baseret på samlet bestilling. Priser er dagspriser inkl. moms - ret til prisændringer forbeholdes.

Produktionen udvikles løbende - derfor kan det ikke garanteres, at elementer altid er 100% ens, såfremt ordre afgives ad flere gange. Kosmetiske forskelle berettiger ikke til returnering

Ordrebekræftelse
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.
Specialfremstillede varer modtages ikke retur.

Målangivelse
Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Når andet ikke er anført, er glasmål færdige glasmål. Målene opgives altid som bredde x højde.
Annullering og ændring af special fremstillede ordrer

Ordrer, der allerede er accepteret af køber og videregivet til vor leverandør, kan ikke annulleres eller ændres.

Produktansvar
Køber skal holde Net2Kompagniet ApS skadesløs i den udstrækning, Net2Kompagniet ApS pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Net2Kompagniet ApS efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand.

Net2Kompagniet er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er Net2Kompagniet ApS ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i Net2Kompagniet ApS’ ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Net2Kompagniet ApS og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Køber kontaktes af fragtmand før leveringen for at aftale nærmere omkring det præcise leveringstidspunkt. Ved levering tages der dog forbehold mod force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser og andre forhold, som Net2Kompagniet ikke er herre over.
Vi kan desværre ikke tilbyde afhentning.

Produktionstider:

  • Fyrretræ: 5-6 uger
  • Mahogni: 5-6 uger
  • Træ/alu: 6-7 uger
  • Plast: 5-6 uger

Ved fabriksferie kan produktionstiden rykkes max. 3 uger. Levering + 1-2 uger

Forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen, regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor Net2Kompagniet ApS har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.

Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning, forfalder beløbet alligevel til betaling regnet fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, ordnes af Net2Kompagniet ApS

Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuldt læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber.

Levering frit til omliggende øer er at forstå frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen.
Fragtomkostninger

Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab lager. Hvis Net2Kompagniet ApS skal ordne forsendelsen, fremsendes varerne med tillæg af fragtomkostninger. Der aftales altid levering, afhentning kan ikke ske.

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere det købte for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne, eller svarer colli-antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

Betalingsbetingelser
Ved specialfremstillede ordrer betales 20% forud ved ordreafgivelsen, restbeløbet trækkes ved afsendelse. Ved standardvarer trækkes beløbet ved afsendelse fra Net2Kompagniets lager. Her kan anvendes Dankort, Visa/Dankort samt internationale betalingskort som eks. Mastercard. Der opkræves ikke transaktionsgebyr, når du handler hos Net2Kompagniet ApS. Leverede varer forbliver vores ejendom, indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

Betalingssted
Net2Kompagniet ApS, Kærsangervej 4 9352 Dybvad  
Betaling kan ske til Nykredit Bank reg. nr 8117 kto nr 4589186.

Garanti
Net2Kompagniet ApS (CVR nr 36482478) giver 10 års garanti på vores vinduer og døre. For termoglas leveret og monteret af Net2Kompagniet ApS videregiver vi producentens garanti, som er 5 år. Garantien gælder for den funktionelle del af varen ifølge købelovens bestemmelser. På vores øvrige varer er der garanti ifølge købeloven.
Træ er et naturmateriale, der kan derfor være glans- og strukturvariationer på færdigmalede elementer.
Farvegennemslag fra knaster og gulskjoldede pletter/flader kan ikke undgås.

Bemærk venligst, at det er Deres / kunde eget ansvar at regler vedrørende gældende bygningsreglement bliver overholdt. Herunder gælder også opmærksomhed på redningsåbning og fri passagebredde.

Garanti gives ikke for tæthed på indadgående døre eller døre med 1punktslås.

 

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt. Der er 24 måneders reklamationsret, og der kan reklameres i alle 24 måneder.
Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.

Fortrydelsesret
Net2Kompagniet ApS. tilbagebetaler hele fakturabeløbet inkl. forsendelsesomkostninger.
Kunden betaler forsendelsesomkostninger ifm. returnering af ordren.
Special fremstillede varer kan ikke returneres.

Tvist
Enhver tvist eller uoverenstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig , afgøres efter Dansk Ret ved retten i Grindsted i 1. instans